• Họ tên ứng viên
  • Khả năng ngoại ngữ
  • Trình độ
  • Vị trí ứng tuyển
  • la văn linh
  • 500 Toeic
  • Đại Học
  • Nhân viên Kỹ Thuật